Obchodné podmienky pre velkoobchod

Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod

 Stanislav Houdek

 

Sídlo:                  Otavská 1042/18, 391 01 Písek – Budějovické Předměstí, Česká republika

IČO:                    73554723

DIČ:                    CZ7711161216

 

zapísaný v živnostenskom registri Českej republiky, ktorý je vedený pri Mestskom úrade v Písku, č.j. ZUMUPI/2560/2014/DED/3 (ďalej iba „Predávajúci“)

 

pre predaj prostredníctvom on-line obchodu na internetové adrese

www.svetlozkovin.sk

a pre obchodnú spoluprácu s podnikateľmi

 

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Kontaktná adresa:       Stanislav Houdek 

                                          Písecké lůžkoviny

                                          Sedláčkova 472/6 – Městský areál

                                          397 01  Písek – Budějovické Předměstí,

                                          Česká republika

Kontaktný e-mail:        info@piseckeluzkoviny.cz

Kontaktný telefón:      (+420) 608 164 138

             

1.      Úvodné ustanovenia

1.1.       Tieto obchodné podmienky [v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodného zákonníku, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „obchodný zákonník“)]  platia pre nákup tovaru v internetovom obchode "Písecké lůžkoviny" prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www.svetlozkovin.sk  (ďalej tiež len "webové rozhranie"), ktoré prevádzkuje Predávajúci.

1.2.       Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho.

1.3.       Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom Predávajúceho a Zásadami ochrany osobných údajov. Vzťahy nimi neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4.       Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikol.

1.5.       Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za "kúpnu zmluvu" sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok, teda aj zmluva licenčná). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Kupujúci a Predávajúci s tiež môžu výslovne dohodnúť na inom jazyku.

1.6.       Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady kedy je Kupujúci  podnikateľom, prípadne právnickou osobou. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod[kl1] . V otázkach neupravených týmito obchodnými podmienkami pre veľkoobchod sa vzťahy riadia obdobne podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach pre maloobchod, okrem ustanovení na ochranu spotrebiteľa. Odoslaním objednávky či registráciou Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre maloobchod.

 

2.      Vymedzenie pojmov

2.1.       Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania tovar. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.

2.2.       Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.3.       Podnikateľom je každá osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona, osoba podnikajúca podľa zvláštnych predpisov alebo osoba, ktorá pre prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu

 

3.      Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1.       Ponukou na uzavretie zmluvy je objednávka tovaru zo strany Kupujúceho. Zmluva vzniká prijatím ponuky zo strany Predávajúceho.

3.2.       Objednávku je možné uskutočniť pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Pre objednávku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku sa uplatní článok 3 Všeobecných obchodných podmienok pre maloobchod.

3.3.       Kupujúci je pri registrácii povinný preukázať, že je podnikateľom, a to predložením živnostenského alebo iného oprávnenia (ich kópií) či výpisom z obchodného registra zaslaním na Kontaktný e-mail Predávajúceho.

3.4.       Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná.

3.5.       V prípade zrušenia objednávky zo strany Kupujúceho má Predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny objednaného tovaru. V prípade, že objednávka bude zrušená až po expedíciu tovaru, môže byť po Kupujúcim požaduje náhrada nákladov spojených s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky.

 

4.      Dodacie podmienky

4.1.       Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Potrebnými dokladmi sú najmä návody na použitie, certifikáty a ďalšie dokumenty potrebné pre prevzatie a užívanie tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v českom alebo slovenskom jazyku.

4.2.       Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre Kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť Kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru Kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

4.3.       Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné vady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O vadách bude spísaný protokol. Ak nie je o vadách spísaný protokol, stráca Kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.

4.4.       Okamžite po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. Prípadný nesúlad je povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené vady je Kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať Predávajúcemu spolu s oznámením o vadách.

 

5.      Cena tovar a platobné podmienky

5.1.       Na webovom rozhraní sú uvedené ceny tovaru. Z týchto cien je predávajúci oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu, a to najmä v závislosti na množstve objednávaného tovaru alebo predchádzajúcich nákupoch Kupujúceho.

5.2.       Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar spôsobmi individuálne dohodnutými, alebo spôsobmi ktoré sú uvedené na webovom rozhraní, prípadne niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

• v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere na adrese Predávajúceho

• bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány ComGate

• bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený neumožniť platenie tovaru až po jeho doručení tzv. „na faktúru“. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, je v tomto prípade faktúra priložená k tovaru spoločne s dodacím listom.

5.3.       Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Pri platbe v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru Kupujúcim.

5.4.       Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť Kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním Kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

5.5.       V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov Kupujúceho.

5.6.       Platba za tovar je možná v eurách (EUR) alebo v českých korunách (Kč).

5.7.       Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. 

 

6.      Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1.       Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu               cenu bezhotovostne na účet oznámený mu na pre tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak                           Kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi).

6.2.       Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je Kupujúci mešká s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne.

6.3.       Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania

6.4.       Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktoré bolo dodané riadne, včas a bez vád.

6.5.       Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné ​​a v prípadoch zmlúv uzatvorených elektronicky tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

6.6.       Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti a Kupujúci tento darček zašle spoločne s vráteným tovarom.

7.      Zodpovednosť za vady

7.1.       Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.

7.2.       Podmienky zodpovednosti za vady tovaru a prípadná záručná zodpovednosť sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho[kl2] .

 

8.      Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky Predávajúceho, osobitné ustanovenia o podmienkach používania fotografií 

8.1.       Pri jednaní o zmluve a jej plnení môžu byť Kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo dôvernosť vyplýva priamo z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

·       uchovávať ako dôverné;

·       neposkytnúť ich bez súhlasu Predávajúceho inej osobe;

·       nevyužiť je na iný účel, než na plnenie zmluvného vzťahu dohodnutého Predávajúcim;

·       nevyužiť akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol Predávajúceho poškodiť.

8.2.       Ďalej sa Kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu Predávajúceho vytvárať kópie podkladov, ktoré mu boli odovzdané Predávajúcim 

8.3.       Kupujúci je oprávnený používať pri svojej obchodnej činnosti obchodnú značku Predávajúceho, pokiaľ mu k tomu Predávajúci udelí písomný súhlas. Používanie nesmie poškodiť alebo ohroziť povesť Predávajúceho.

8.4.       Kupujúci berie na vedomie, že všetok obsah webového rozhrania je chránený tak, ako je uvedené vo Všeobecných podmienok pre maloobchod.

8.5.       Kupujúci je oprávnený navrhnúť Predávajúcemu uzatvorenie zmluvy o udelení licencie v zmysle ustanovenia § 508 a násl. Obchodného zákonníka k fotografii uverejnenej na webovom rozhraní. Takáto zmluva je uzavretá okamihom, keď je prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku Predávajúci akceptuje ponuku Kupujúceho na uzatvorenie tejto zmluvy. Súčasťou takto uzatvorenej licenčnej zmluvy sú aj tieto obchodné podmienky. Kupujúci je oprávnený iba k takému výkonu majetkových autorských práv Predávajúceho k poskytnutej fotografii, ktorý vyplýva z rozsahu udelenej licencie podľa licenčnej zmluvy

8.6.       Ak nie je Kupujúcim a Predávajúcim dohodnuté inak, je licencie bezplatná. 

8.7.       Licencia je udeľovaná ako nevýhradná a výlučná. Predávajúci je po udelení licencie Kupujúcemu naďalej sám oprávnený vykonávať majetkové práva k fotografii a udeliť licenciu tretej osobe. Kupujúci nie je oprávnený udeliť tretej osobe podlicenciu.

8.8.       Licencia je udelená na dobu neurčitú. Licencia zaniká doručením výpovede licenčnej zmluvy Predávajúcim či Kupujúcim druhej strane a ďalej zrušením používateľského účtu Kupujúceho na webovom rozhraní. Výpoveď možno urobiť akýmkoľvek prostriedkom komunikácie na diaľku.

8.9.       Ak nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté inak, Kupujúci nie je oprávnený pri užívaní fotografie, ku ktorej mu bola udelená licencia, túto fotografiu rozmnožovať, kopírovať či meniť. Kupujúci je však pri užívaní fotografie, ku ktorej mu bola udelená licencia, povinný opatriť túto fotografiu ochranným prvkom, ktorý znemožňuje tretej osobe takéto použitie fotografie, k akému je Kupujúci oprávnený na základe udelenej licencie.

 

9.      Záverečné ustanovenia

9.1.       Strany si týmto ujednávajú a berú na vedomie, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje.

9.2.       Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.9. 2019.